Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 399 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 399 w Warszawie

Zasady zapisu dziecka do szkoły 2022/2023

Szanowni Państwo

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do klas II – VIII w Szkole Podstawowej Nr 399  w Warszawie:

1. Zgłoszenie –  wymagane są podpisy obojga rodziców
2. Karta przyjęcia dziecka do kl. 2-8

3.  Kopia świadectwa promującego do klasy, do której uczeń ubiega się o przyjęcie, opatrzona klauzulą: „stwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem rodzica – do wglądu

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka z rodzicami lub rodzicem/opiekunem prawnym. Oświadczenie musi zawierać klauzulę: „jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Inne dokumenty, które mogą być wymagane w określonych sytuacjach:

1) Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). Wymagane dokumenty: prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – do wglądu

2) Dziecko nieposiadające polskiego obywatelstwa/dzieci powracające z zagranicy jeśli świadectwa szkolne, dokumenty przebiegu edukacji, akt urodzenia dziecka są w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Gdy dziecko nie posiada nr PESEL wymagana jest kopia paszportu opatrzona klauzulą: „stwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem rodzica. Rodzice wyżej wymienionych dzieci, które nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym mogą również dołączyć podanie do Dyrektora o przyznanie dzieciom 2 godzin języka polskiego oraz 1 godziny zajęć wyrównawczych,

3) Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności rodzice składają kopię orzeczenia opatrzoną klauzulą: „stwierdzam za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem rodzica oraz wypełniają oświadczenie o udostępnieniu danych.

SEKRETARIAT SZKOŁY PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW. 

Skip to content